Tuesday, April 29, 2008

Hadiah buat semua pelawat blog ini..

Kucing yang bertuah..
Kucing ini tinggal di Pantai Penyabong Resort.. Mersing..Di badan kucing ini tertera kalimah Alif Lam Lam Ha..
Subhanalah... Maha Suci Allah..

Ini gula-gula kegemaran Sdr Khalim Sakib..
Ini kasut kesayangan Sdr Faizi, Bos DPPNJ...


Ini globalisasi...

Ini resam politik..


Ini kehijauan...

Gambar-gambar ini adalah sebahagian koleksi foto saya yang diambil di Pantai Penyabong Resort, Mersing. Kenangan bersama sahabat-sabahat DPPNJ..

Monday, April 21, 2008

Panduan Mengenal Sumber Utama Ilmu Hadis

PANDUAN MENGENAL SUMBER UTAMA ILMU HADITH
Segala puji bagi Allah, tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para ahli keluarganya dan sahabatnya serta mereka yang menurutinya dengan kebenaran.

Penulisan ini ditulis khas untuk para pencinta ilmu hadith serta para pelajar ilmu Islam di peringkat permulaan dan pertengahan. Penulisan ini hanya menumpukan aspek sumber rujukan (kitab utama) dalam pengajian ilmu hadith dan tidak akan mengulas bab-bab hadith yang lain. Penulisan ini akan mendedahkan perkara berikut

1.Kitab-kitab utama dalam ilmu hadith.
2.Kitab-kitab utama dalam bidang ‘ulum hadith, maudu’at dll.
3.Kitab-kitab utama dalam ilmu rijal hadith.
Bagaimanapun, penulisan ini tidak akan melengkapi keseluruhan kitab utama, bahkan ia cuma sebagai panduan kepada beberapa kitab yang muktamad dalam bidang hadith dan ilmu-ilmunya.

KITAB-KITAB UTAMA DALAM ILMU HADITH

1. Shohih al-Bukhari
- Ditulis oleh [b]Imam al-Hafiz Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, lahir pada 13 Syawal tahun 194 H, wafat pd 256 H.

- Tergerak hati untuk mengumpulkan hadith2 shohih apabila mendengar kalam salah seorang gurunya iaitu Imam Ishak Rahawaih berkata “ Sekiranya kamu mengumpulkan sebuah kitab yang ringkas bagi hadith2 shohih dari Nabi SAW”

- Kitab beliau menduduki tangga teratas selepas al-Quran. Menurut Ibn Hajar al-asqolani dalam muqaddimah [b]Fath al-Bari Shohih Bukhari mempunyai 7398 hadith dengan perulangan. Tanpa perulangan sebanyak 2602 hadith.

- Lebih utama daripada shohih Muslim kerana :

a) Imam Bukhari mensyaratkan setiap perawi yang mengambil dari perawi lain mesti berada dalam satu zaman dan mesti berjumpa sekurang-kurangnya sekali. Manakala Imam Muslim hanya mensyaratkan berada di satu zaman, tanpa syarat berjumpa.

b) Imam Bukhari lebih merupakan seorang yang faqih berbanding Imam Muslim.

c) Imam Bukhari tidak mengambil hadith dari Imam Muslim, manakala Muslim mengambil dari Bukhari.

d) Bukhari mengkaji perihal perawi.

e) Para perawi yang dikritik dalam sanad hadith dalam shohih Bukhari hanya lebih kurang 80 orang sahaja. Manakala Muslim lebih kurang 160 orang. Dalam keadaan Bukhari mengambil Hadith dari guru2nya yang amat dikenalinya, kebanyakan guru2 nya telah dikritik sebagai dhoif, tetapi beilau lebih kenal akan guru2nya daripada para pengkritik.

f) Kurangnya pengkritik ke atas Bukhari dari sudut ‘syaz’ dan ‘illah’ berbanding Muslim. Bukhari sebanyak 78, manakala Muslim sebanyak 130.

- Kitab syarah dan ringkasan Shohih Bukhari terlampau banyak, hinggakan kitab syarahnya sahaja mencecah 82 buah ( Sila lihat Kasyf az-Zunun)

- Syarah Bukhari yang paling popular adalah :
a) I’lam as-Sunan, Imam al-Khattabi ( 386 H)
b) At-Tanqih, Imam Badr al-Deen al-Zarkasyi (794 H)
c) Fath al-Bari, Al-Hafiz Ibn Hajar al-asqolani (852 H)
d) Umdah al-Qari, Badr ad-din al-‘aini (855H)
e) At-Tawsyikh, Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti (911H)
f) Irsyad al-Sari, Ahmad Bin Muhd al-Qastalani (923 H)

- Kitab khusus yang meneliti perawi2 di dalam shohih Bukhari :

a) Asma’ Rijal Shohih al-Bukhari, Ahmad Bin Muhd Al-Kalabazi (398 H)
b) At-Ta’dil wa at-Tajrih liman kharaja ‘anhu al-Bukhari, Al-Hafiz Sulaiman al-Baji (474 H)

2. Shohih Muslim

- Ditulis oleh Imam al-Hafiz Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairy al-Nisaburi lahir 204 H, wafat 261 H. Menduduki tangga kedua selepas Shohih Bukhari atas sebab2 yang dinyatakan di atas.

- Bagaimanapun, Shohih Muslim lebih terkehadapan dari shohih Bukhari dari sudut ilmu penulisan, seperti Muslim tidak banyak perulangan hadith, begitu juga isnad. Ia juga menggabungkan seluruh hadith berkaitan dalam satu bab, juga meletakkan jalan2 (turuq) yang diredhainya. Begitu juga meletakkan isnad dan lafaz yang berbeza, yang mana ia menjadikan lebih mudah bagi pengkaji berbanding Bukhari.

- Hadith di dalamnya sebanyak 7275 dengan perulangan, sebanyak 4000 tanpa ulang.

- Imam Muslim mempunyai kaedah tersendiri yang hebat dalam meringkaskan sanad menurut keadah matematik.

- Kitab syarahnya mencecah 15 buah. Yang terpopular :

i. Al-Mu’lim bi fawaid Muslim, Imam Muhd Ali Al-Mazari al-Maliki (536 H)
ii. Ikmal al-Mu’allim bi fawaid Muslim, Al-Qadhi ‘Iyadh al-Maliki (544 H)
iii. Al-Minhaj Syarh Shohih Muslim, Imam an-Nawawi (676 H)
iv. Talkhis Shohih Muslim wa syarhuh, Ahmad Umar al-Qurtubi (656H) - kitab ikhtisor Muslim
v. Mukhtasor al-Hafiz Zaki ad-Din al-Munziri (656H)
d. Kitab yang meneliti rijal( perawi) dalam shohih Muslim:

i. Rijal Shohih al-Imam Muslim, Ahmad Ali Manjuyah ( 428 H)
ii. Rijal al-Bukhari wa Muslim, Al-Hafiz al-Dar Qutni (385 H)
3. Sunan An-Nasaie

- Imam al-Hafiz Ahmad Bin Syuaib al-Khurasani (215 H-303H).

- Ia menduduki tempat ketiga kerana merupakan sunan yang tersedikit mengandungi hadith Dhoif.( demikian menurut Dr Mustofa as-Siba’ie dalam kitabnya as-Sunnah wa makanatuha fi at-Tasyri’ al-Islami). Imam Suyuti pula menyatakan sunan ini adalah terbersih sanadnya dari empat sunan selepas shohihain. (lihat Zahr al-Ruba, 1/3, juga Syurut al-aimmah al-sittah, Al-Maqdisi, ms 12)

- Beliau menjelaskan perihal rawi dari sudut shohih, dan asoh, dhoif dan ad’af.

- Hadith dalam kitabnya terbahagi kpd 3 jenis:

a. Hadith yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.

b. Hadith shohih di atas syarat Bukhari dan Muslim, tetapi tidak dikeluarkan oleh mereka berdua.

c. Hadith yang terpisah dari illat hadith, difahami oleh ahli ilmu.
- Kitab syarahnya :

a. Zahru al-Ruba ‘ala al-Mujtaba, Imam As-Suyuti (911 H)
b. Ihktisharnya dikarang oleh Imam as-Sandi (1138 H)
4. Sunan Abu Daud

- Oleh Imam al-Hafiz Sulaiman bin As’ath al-Sijistani 202 H- 275 H)

- Beliau mengeluarkan hadith dari kumpulan 500,000 hadith lalu memilih yang terbaik. Sunannya mencecah 4800 hadith.

- Beliau menghadkan sunannya kepada hadith ahkam, lalu merupakan kitab hadith pertama yang bersifat kumpulan hadith ahkam.

- Jika hadith dlm kitabnya terlampau wahan, beliau akan menjelaskannya, (Ibnu Solah menaqalkan kalam Abu Daud sendiri)

- Kitab beliau istimewa kerana menyebut masalah2 furu’. Contohnya dalam Bab al-Adab yang mempunyai 80 bab. Juga mengandungi perincian terhdp sunnah perbuatan, perkataan, taqrir dan sifat Nabi.

- Syarhnya oleh :

a. Imam Al-Khattabi ( 386 H), Ma’alim as-Sunan
b. Qutb ad-Din as-Syafie (752 H)
c. Al-Syeikh Shihabuddin Ar-Ramli al-Syafie (844 H)
d. Syaraf al-Haq Abadi, ‘Aun al-Ma’bud
- Ikhtisornya oleh :

a. Al-Hafiz al-Munziri ( 656 H)
b. Imam Ibn Qayyim (751 H)- beserta syarah.
5. Sunan at-Tirmidzi / al-Jami’ li Imam at-Tirmidzi

- Imam al-Hafiz Abu Isa Muhd Bin Isa at-Tirmidzi ( 209 H - 270 H)

- Sunannya disusun menurut bab feqh dan lainnya, terkandung hadith Shohih, Hasan dan Dhoif. Beserta penjelasan darjah (kekuatan) hadith.

- Ia merupakan kitab yang khusus dalam menyatakan Hadith2 bertaraf Hasan. Ini kerana beliaulah yang pertama mengkelaskan hadith sbg Hasan lalu menjadikan kitabnya sebagai sumber utama untuk tujuan itu.

- Kitab beliau ini tidak sunyi dari kritikan para ulama’ hadith, serta dianggap beliau ‘mutasahil’ dalam men’shohih’ dan meng’hasan’ serta mengambil hadith dari rijal dhu’afak (perawi dhoif) dan ‘Matruk’. Antara yang mengkritik ini adalah al-Imam al-Hafiz Shamsuddin az-Zahabi ( 748 H). Rujuk Mizan al-I’tidal krgn az-Zahabi.
- Hadith Hasan menurut Imam At-Tirmidzi adalah :

a. Perawi dalam Isnadnya tidak dituduh ‘al-kizb’ ( pembohong).
b. Tidak ‘syaz’
c. Diriwayatkan lebih dari satu jalan. (lihat al-ilal al-Shoghir , Imam at-Timidzi, 5/658)
- Syarhnya oleh:

a. Abu Bakar Ibn al-‘arabi (543 H) ‘aridatul ahwazi.
b. Imam As-Suyuti as-Syafie (911 H)
c. Ibn Rejab al-Hanbali (795 H)
d. Abd Rahman al-Mubarakpuri al-Hindi ( 1353 H), Tuhfatul ahwazi.
6. Sunan Ibn Majah

- Oleh Imam al-Hafiz Yazid Bin Majah ( 207 H - 263 H),

- Mengandungi lebih kurang 4000 hadith.

- Ulama’ terdahulu hanya menjadikan usul utama hadith dalam 5 kitab yang disebut di atas, lalu ulama’ terkemudian meletakkan kitabnya di nombor 6 krn banyaknya manfaat dlm bidang feqh. Individu yang pertama meletakkannya di tangga ke 6 adalah, al-Hafiz Muhd Bin Tohir al-Maqdisi (507 H).

- Bgmnpun terdpt ikhtilaf dalam meletakkan kitab hadith di tangga ke 6, ada yang memilih Muwatta’ Imam Malik, atau Sunan ad-Darimi. Ini adalah krn Ibn Majah terkenal mengeluarkan hadith dari perawi yang dituduh pembohong dan pencuri hadith.
- Syarahnya oleh:

a. Muhd Musa al-Damiri ( 808 H)
b. Imam as-Suyuti (911 H) , Misbah az-Zujajah ala sunan Ibn Majah.
KITAB GABUNGAN KITAB2 SUNAN, MUSNAD DAN LAIN2.
Dalam bab ini, berikut disertakan nama2 kitab yang menggabungkan hadith2 dari pelbagai kitab, berserta manhajnya secara ringkas:
1) Kitab yang menggabungkan Shohih Bukhari dan Muslim.
a) al-Jam’u Baina as-Shohihain, Al-Hafiz al-Barqani (425 H)
b) al-Jam’u Baina as-Shohihain, Al-Hafiz Abu Mas’ud al-Dimashqi(401 H) al-Jam’u Baina as-Shohihain, Al-Hafiz al-Humaidi al-andalusi (488 H). Kitab beliau tidak sekadar menggabungkan tetapi dengan membuat penambahan dan penyempurnaan tanpa terikat dgn lafaz dari Bukhari dan Muslim. Menyusun kitab beliau dengan kaedah bab2 berbanding dua kitab sebelumnya yang disusun secara musnad.

c) al-Jam’u Baina as-Shohihain, Al-Hafiz Abd Haq al-Azdi (581 H), Iltizam dgn lafaz mrk berdua, Imam Suyuti dalam Tadrib ar-Rawi menyatakan kitab ini amat penting, tetapi masih belum dicetak. Menurut Dr Yusof al-Qaradhawi.

d) Al-Lu’lu’ wa al-Marjan, Muhd Fuad abd Baqi
2) Usaha menggabungkan lebih byk kitab dalam satu kitab khas. Antara yang terutama:

at-Tajrid li al-shihah al-sittah, Al-Hafiz al-Ruzain al-Andalusi (535 H). Beliau menggabungkan kitab Al-Shohihan, Sunan Abu Daud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasaie dan al- Muwatta’ Imam Malik.
Kitab ini disusun dengan bab2 dan tajuk2, ia disusun seperti yang dilakukan oleh al-Humaidi sebelumnya.

Jami’ al-Usul fi ahadith al-Rasul, Al-Hafiz Imam Ibn Athir (606 H). Mengandungi keenam2 kitab dalam al-Ruzain di atas. Bagaimanapun ia merujuk terus ke sumber asal dan bukan kitab al-Ruzain. Ia menyusun menurut tajuk2 tetapi disusun dengan huruf2. seperti huruf ba’ , mengandungi hadith bab al-Bai’, al-Birr, al-Bunyan dan lain2. Kitabnya mengandungi lebih 9523 hadith. Bagi sesiapa yang ingin merujuk kitabnya, adalah terlebih baik utk membaca bab permulaan (Tamhid) yang ditulisnya. Kitab ini telah diringkaskan oleh Az-Zubaydi (944 H) dlm kitab Taysir al-wusul Ila Jami’ al-Usul.

Jami’ al-Masanid wa al-sunan, al-Hadi li Aqwam Sunan, Al-Hafiz Ibn Kathir Al-Syafie (774 H) Beliau menggabungkan kitab sunan yang 6 ( seperti di atas) dan ditambah pula dengan empat buah Musnad yang popular iaitu : Musnad Ahmad, Musnad al-Bazzar, Musnad Abi Ya’la dan Mu’jam al-Tobrani al-Kabir. Beliau menyusunnya dengan huruf Mu’jam. Yang menyebut nama sahabat menurut urutan huruf dan hadith2 yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut.

Majma’ az-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid, Al-Hafiz Nuruddin Ibn Hajar al-Haithami Al-Syafie ( 807 H) Menggabung sunan yang enam, dengan meletakkan Sunan Ibn Majah di tempat ke 6 Ditambah dengan Musnad Ahmad, Abi Ya’la, Al-Bazzar dan ketiga-tiga Mu’jam at-Tobrani. Kitab ini istimewa kerana Ibn Hajar al-Haithami meletakkan darjah kekuatan Hadith samada Shohih, Hasan dan Dhoif. Tidak diketahui jumlah hadith didalamnya. Kerana tidak dinomborkan.

Jam’ul Fawaid min Jami’ al-Usul wa Majma’ az-Zawaid, al-Allamah Muhd Sulaiman al-Maghribi (1094 H). Menggabung kedua-dua kitab © dan (d). Hadith di dalamnya mencecah 10,121 hadith.

Al-Matolib al-‘Aliah bi Zawaid al-Masanid ath-Thamaniah, Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqolani As-Syafie ( 852 H) Memuatkan tambahan kepada kitab sunan yang enam dan musnad ahmad, dengan 8 buah musnad yang lain secara sepenuhnya iaitu : Musnad Abi Daud at-Tayalisi, Musnad al-Humaidi, Ibn Abi Umar, Musaddad, Ibn Muni’, Ibn Abi Syaibah, Abd Bin Hamid, Ibn Abi Usamah dan menambah Musnad Abi Ya’la. Juga menambah dengan Musnad Ishak Rahawaih secara tidak sepenuhnya. Lebih kurang separuh. Menyusun hadith2 di dalamnya menggunakan bab-bab. Telah ditahqiq oleh Ulama’ Hadith India as-Syeikh Habib ar-Rahman al-a’zomi. Hadithnya hanya mencecah 4702 shj. Malangnya Ibn Hajar tidak menerangkan hukum/darjat hadith.

Ithaf as-Sadah bi zawaid al-Masanid al-‘asyarah, Al-Hafiz Syihabuddin al-Busairi ( 840 H) Kitab ini ditulis pd zaman yang sama dgn kitab Ibn Hajar, Cuma Al-Busaoiri ada mengambil dari Ibn Hajar, Kedua-dua mereka berguru dgn Al-Hafiz al-Iraqi. Kitab beliau banyak menyebut darjat hadith. Kitab ini masih belum dicetak.

Jam’ul Jawami’, Imam Al-Hafiz as-Suyuti (911 H) dinamakan juga al-Jami’ al-Kabir, menggabungkan hampir 80 kitab dari kitab hadith. Mengandungi 2 jenis hadith : Hadith2 Qawliyyah/ perkataan- disusun menurut huruf mu’jam. Hadith2 Af’al / Perbuatan -disusun menurut musnad sahabat. Bgmnpun terdpt dlmnya byk hadith munkar dan maudu’, ini menyebabkan cetakannya dihentikan. Mengandungi lebih kurang 40,000 hadith.

Kanzul ‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al, al-Allamah Al-Muhaddith ‘Alau al-Din al-muttaqi ( 975 H) Menggabungkan al-Jami’ al-Shoghir Imam As-Suyuti. Disusun menurut bab-bab feqh, menurut kaedah Jami’ al-Usul. Mencecah hadithnya sebanyak 46 624 hadith. Bgmnpun banyak perulangan dan bercampur-campur di antara shohih, dhoif, maqbul dan mardud.

Al-Jami’ al-Azhar fi ahadith an-Nabi al-Anwar, al-allamah Abd Raouf al-Mannawi (1031 H) Terdapat dlmnya sebanyak 30,000 hadith. Selepas menyebut hadith, biasanya dikuti dengan keterangan darjah Hadith.

Demikianlah, beberapa kitab utama dan gabungan kitab-kitab yang memuatkan matan-matan hadith serta sanadnya, beserta dengan beberapa kitab syarah.

Selepas mengetahui sumber2 tersebut di atas adalah sgt baik kiranya kita mengetahui kitab2 yang memuatkan hadith Dhoif dan Mawdu’.

Sebagai pengenalan ringkas, hadith Dhoif terbahagi kepada 10 jenis iaitu :

1. Al-Mursal(المرسل)
2. Al-Munqati’(المنقطع)
3. Al-Mu’dhol ( المعضل)
4. Al-Mudallas ( المدلس)
5. Al-Mudhtarib ( المضطرب)
6. Al-Syaz ( الشاذ)
7. Al-Mungkar ( المنكر)
8. Al-Mudraj ( المدرج)
9. Al-Maqlub ( المقلوب)
10. Al-Mu’allal ( المعلل)

Sebenarnya pembahagian dhoif adalah lebih banyak dari 10, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafiz al-Iraqi (802 H), yang mana ia mencecah 42 pecahan. Bgmnpun penulisan ini tidak akan memfokuskan kpd takrifan pecahan hadith2 dhoif di atas.

Dalam menentukan hadith kelemahan dan kekuatan hadith, ilmu yang mesti dipenuhi adalah ilmu dalam meneliti ‘illat’ atau ‘waham’ atau kesilapan pd matan hadith atau perawi atau sanad. Menurut Ibn Hajar al-‘asqolani ia merupakan ilmu yang sgt sukar ( Syrah nuhbah, Nuzhat an-Nazr, Ibn Hajar). Antara pakar ulama’ hadith dalam bidang mengenal illah pada sanad hadith ini adalah :

a. Syu’bah Bin Al-Hajjaj (160 H). Ibn Rejab menyatakan beliaulah individu terawal yang meluaskan perbincangan mengenai ilm al-jarh wa at-ta’di. Juga membicarakan persoalan bersambung sanad atau terputus.

b. Yahya Bin Said al-Qattan ( 198 H)

c. Imam Ahmad Bin Hanbal, beliau berguru dlm bidang ini antaranya dengan Yahya Bin Said al-Qattan

d. Ali Bin Al-Madini (234 H)- Beliau guru kepada Imam Bukhari.

e. Yahya Bin Ma’in

f. Abd Rahman bin Mahdi ( 198 H)

g. Imam Muhd Bin Ismail Al-Bukhari.

h. Imam Abu Isa at-Tirmidzi.

i. Abu Zur’ah

j. Ad- Dar Qutni (380 H)

Serta ramai lagi, antara kitab utama yang ditulis dalam bidang ini ;

1) al- ‘ilal al-waridah fi al-ahadith an-Nabawiyah, al-Hafiz Ad-Dar Qutni.
2) al-‘ilal, Abd Rahman Abi Hatim al-Razi (327 H)
3) Syarh ‘ilal at-Tirmidzi, Ibn Rejab al-Hanbali (795 H)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sumber rujukan :
1) ‘Ulum al-Hadith Muqaddimah Ibn Solah, al-Hafiz Ibn Solah (643 H).
2) Al-Ba’ith al-Hathith Syarh Ikhtisor ‘ulum al-Hadith Ibn Kathir, al-Syeikh Ahmad Muhammad Syakir
3) Alfiyatul Hadith, Al-Hafiz al-‘iraqi.
4) Al-Jami’ al-Azhar fi ahadith an-Nabi al-Anwar, al-allamah Abd Raouf al-Mannawi.
5) Al-Matolib al-‘Aliah bi Zawaid al-Masanid ath-Thamaniah, Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqolani As-Syafie.
6) As-Sunnah wa makanatuha fi at-Tasri’ al-Islami, Dr Mustofa as-Siba’ie.
7) at-Tajrid li al-shihah al-sittah, Al-Hafiz al-Ruzain al-Andalusi.
8) At-Tamhid fi ‘ulum al-Hadith, Dr. Hammam Said.
9) At-Taqyid wa al-Idoh, Al-Hafiz al-Iraqi
10) Fath al-Mughis, Al-Hafiz as-Sakhawi.
11) Fath al-Bari, Ibn Hajar al-‘asqolani
12) Ithaf as-Sadah bi zawaid al-Masanid al-‘asyarah, Al-Hafiz Syihabuddin al-Busairi.
13) Jam’ul Fawaid min Jami’ al-Usul wa Majma’ az-Zawaid, al-Allamah Muhd Sulaiman al-Maghribi.
14) Jam’ul Jawami’, Imam Al-Hafiz Jalal ad- Din as-Suyuti.
15) Jami’ al-Masanid wa al-sunan, al-Hadi li Aqwam Sunan, Al-Hafiz Ibn Kathir Al-Syafie.
16) Jami’ al-Usul fi ahadith al-Rasul, Al-Hafiz Imam Ibn Athir.
17) Kanzul ‘Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al, al-Allamah Al-Muhaddith ‘Alau al-Din al-muttaqi.
18) Ma’rifah ‘Ulum al-Hadith, Muhd Bin Abdullah al-Hakim
19) Majma’ az-Zawaid wa Manba’ al-Fawaid, Al-Hafiz Nuruddin Ibn Hajar al-Haithami Al-Syafie.
20) Mausu’ah li al-hadith an-Nabawi, Dr Yusof al-Qaradhawi.
21) Mizan a-I’tidal, al-Hafiz az-Zahabi
22) Syarh Nuhbatul al-Fikr Al-Hafiz Ibn Hajar al-‘asqolani, Imam Ali Al-Qari.
23) Syurut al-Aimmah al-Sittah, al-Hafiz Al-Maqdisi.
24) Tarikh at-Turath al-‘arabi, Fuad Sazkin.
25) Zahru al-Ruba, Imam as-Suyuti.
________
Setelah kita mengetahui kitab yang membicarakan 'ilal hadith, maka adalah terlebih baik untuk kita sedari bahawa ilmu dalam mengkelaskan hadith kepada taraf Dhoif, Hasan atau Shohih sangat berkait rapat dengan ilmu tersukar dalam bidang hadith dan juga yang terpenting iaitu ilmu Rijal atau ilmu mengenal perawi-perawi hadith. Ia juga dikenali sebagai ilmu al-Jarh wa at-ta'dil.

Sebelum mengemukakan kitab2 utama dalam bidang ini, elok bagi pembaca meneliti istilah yang digunakan dalam menghukum seseorang perawi. Al-Hafiz Ibn Hajar al-'asqolani telah membahagikan martabat perawi kepada 12 martabat, iaitu sebagai berikut :

1) Para Sahabat, istilah sahabat menurut pemakaian ahli hadith adalah "Setiap Muslim yang bertemu Nabi SAW selepas kenabiannya dalam keadaan ia hidup dan ia mati dalam keimanan" ( Nuzhat al-Nazr, Ibn Hajar, ms 114, Takrif ini adalah yang tershohih dibina atas takrif dari Imam al-Bukhari, Imam Ahmad dll, Lihat Al-Isobah 1/11) . Takrif ini merangkumi syarat :

1. Muslim
2. Bertemu dengan Nabi SAW secara hidup.
3. Berlaku pertemuan dgn Nabi setelah Baginda menjadi Nabi.
4. Mati dalam keadaan Islam. Mereka yang murtad tidak dikira.
Syarat ini terpakai kepada lelaki, wanita, kanak2 dan orang tua. Mereka berada di tahap yang tertinggi dalam martabat perawi, Ijma' ulama' mengakui akan adil mereka. [b]Al-Khatib al-Baghdadi menyatakan : "Adilnya para sahabat thabit serta diketahui dengan ta'dil dari Allah dan khabaran Allah tentang ke'adil'an mereka sebgmn firman Allah dlm surah Al-Imran ayat 110, Surah al-Baqarah, ayat 143, Surah al-Fath ayat 18, Surah At-Tawbah ayat 100, Surah al-Anfal ayat 64." Semua ini membawa hukum qa'tie tentang adilnya mereka."

Antara kitab yang termasyhur menyebut tentang para sahabat adalah :

1. al-Isti'ab fi ma'rifat al-ashab, al-Hafiz Ibn Abd Barr al-Qurtubi (463 H). Ia disusun menurut huruf mu'jam.
2. Usdu al-Ghabat fi Makrifat al-Sahobat, Imam Ibn Athir (630 H), Mengumpulkan 7554 biografi sahabat. Disusun menurut huruf mu'jam. Bgmn disebutkan bahawa ada yang terdpt di dalam kitabnya bukan dari kalangan sahabat.
3. Al-Isobah fi Tamyiz al-Sahobah, Al-Hafiz al-Imam Ibn Hajar al-'asqolani (852 H). Disusun menurut huruf mu'jam. Jumlah sahabat di dalam kitabnya mencecah 12,304 orang beserta biografi. Bgmnpun juga terdpt yang bukan sahabat.
Jumlah Sahabat:
1. Imam as-Syafie menyebut jumlah muslimin ketika kewafatan Nabi seramai 60,000 orang. ( Lihat Ikhtisor 'Ulum al-Hadith)
2. Abu Zur'ah al-Razi menyebut : "Jumlah yang berada di Haji Wida' adalah seramai 40,000 orang, dan yang bersama Nabi semasa perang Tabuk seramai 70,000" ( Ikhtisor 'Ulum al-Hadith Ibn Kathir, (dgn syarah al-Baith al-Hathith- Syeikh Ahmad Syakir) ms 175, cet Dar al-Muayyid.) Apapun, jumlah sahabat yang meriwayat hadith adalah terhad, Menurut al-Hafiz al-Hakim (sohib al-Mustadrak) iaitu sekitar 4000 orang shj, bgmnpun al-Hafiz az-Zahabi menyatakan hanya lebih kurang 1500 orang dan tidak lebih dari 2000 orang.(Fath al-Mughis, al-Hafiz al-Iraqi, 3/124, cet 'alam al-Kutub)

Perbincangan berkenaan jumlah ini dipendekkan dengan pandang yang dianggap paling tepat iaitu:

Senarai perawi dr kalangan sahabat yang disusun oleh al-Imam Ibn Jauzi hanya mencecah 1858 orang. Bgmnpun di antara mereka ada yg tidak sah sbg perawi. Di dalam Musnad Ahmad hanya terdpt lebih kurang 1565 orang rawi shj dari kalangan sahabat.

Justeru yang paling hampir dgn kebenaran adalah yang disebut oleh al-Hafiz az-Zahabi, demikian menurut Prof. Dr Akram Dhia al-Umari dlm tahqiq kitab Baqi Muhlid al-Qurtubi, ms 151.

Sahabat yang terbanyak meriwayat hadith seperti berikut (Lihat al-Baith al-Hatith ms 85):

1. Abu Hurairah ra : 5374 hadith.
2. Abdullah Bin Umar (Ibn Umar ra) : 2630 hadith.
3. Anas Bin Malik ra :2286 hadith.
4. A'isyah Umm al-Mukminin ra : 2210 hadith.
5. Abdullah Ibn 'Abbas (Ibn 'Abbas) ra : 1660 hadith.
6. Jabir Bin Abdullah ra : 1540 hadith.
7. Abu Sa'id al-Khudri ra : 1170 hadith.

2) Pujian dengan menggunakan ayat penguat seperti : awthaqu an-Naas, atau dengan perulangan secara lafaz spt : 'Thiqah Thiqah' , atau perulangan secara ma'na spt : 'thiqah hafidz'

3) Kata pujian dengan sesuatu sifat tanpa perulangan spt : Thiqah, Mutqin, Thabat atau 'Adil.

4) Disebut dengan kata spt : suduq, La baksa bih, Laisa bihi baksun ( MARTABAT INI KURANG SEDIKIT DARI TIGA MARTABAT DI ATAS).

5) Disebut dengan kata spt : Suduq saiyi al-Hifdz, Suduq yuhim atau lahu awham, atau taghayyar biakharatin (biaahiratin) atau suduq yukhtik, begitu juga sesiap yang dituduh dengan apa jua bid'ah spt Syiah, Qadariyah, Jahmiyyah dll.

6) Iaitu sesiapa yang tidak meriwayat hadith kecuali sedikit, seta tidak thabit pd riwayatnya, maka disebut dgn : Maqbul atau layyin al-hadith.

7) Diriwayat darinya lebih dari seorang tetapi ia tidak dipercayai atau tidak disebut apa2 tentangnya dari perawi yang mengambil darinya, maka tidak diketahui hal sebenarnya. Ia disebut dgn lafadz : Mastur, Majhul al-Hal.

8) Mrk yang tidak mendapat kepercayaan dari ahli hadith serta terdpt yang mengatakannya sbg dhoif wp tidak diperincikan. Mrk ini disebut dgn lafadz 'Dhoif.

9) Sesiapa yang hanya diriwayatkan darinya oleh seorg shj serta tidak dipercayai. Maka disebut Majhul.

10) Sesiapa yang langsung tidak dipercayai, di dhoif kan dgn penjelasan. Mrk disebut Matruk, Matruk al-Hadith, Wahi al-Hadith atau saqit.

11) Mrk yang ditohmah dgn pembohongan. Iaitu al-kizb.

12) Mrk yang digelar pembohong (al-kizb) atau pereka hadith (al-wad')

Begitulah 12 maratib perawi hadith menurut Al-Hafiz Ibn Hajar al-'asqolani dalam kitabnya Taqrib al-Tahzib iaitu di bhg muqaddimah.

Menurut Al-'Allamah al-Muhaddith al-Syeikh Ahmad Muhd Syakir, kumpulan 1-3 adalah shohih di peringkat tertinggi (bidzatihi), martabat di nombor 4 adalah shohih peringkat kedua (hasan lidzatihi).

Bgmnpun setelah ditahqiqkan pandangan tersebut maka secara ringkasnya. Martabat 1-6 berada di peringkat ta'dil. Manakala bermula dari 7 ia adalah peringkat 'jarh'( Dr. Walid Hasan al-'Aani, Manhaj ad-Dirasat al-Asanid wa al-Hukm 'alaiha, cet Dar an-Nafais, ms 37).

Manakala seseorang perawi tidak akan di 'ta'dil' kan kecuali memunyai 2 perkara :

1. Beragama daan amanah, iaitu seorg Muslim, baligh, beraqal, serta terpelihara dari sebab2 fasiq dan mencalar maruah.

2. Dhobid daan itqan, iaitu meriwayat hadith sbgmn yang didengarinya : dhobid terbahagai 2 iaitu dhobid sodr (hafalan) atau dhobid kitab (dgn tulisan). ( Dr Hammam Said, Tamhid fi 'ulum al-hadith, ms 152)

Bagi men'jarh' seseorang rawi maka disyaratkan setelah menyatakan ia sbg matruk contohnya, DISYARATKAN DISUSULI PENJELASAN SEPERTI SELALU LUPA dll.

Kitab-kitab utama yang mengandungi maklumat jarh dan ta'dil para perawi hadith adalah seperti berikut :

1. al-Jarh wa at-ta'dil, al-Imam Abi Hatim al-Razi (w 327 H)
2. al-Kamil, Al-Hafiz Ibn 'Adi (w ….)
3. Tahzib al-Kamal fi asma' ar-Rijal, al-Imam al-Mizzi (w 742 H)

Sebuah kitab khusus pada perawi2 kitab yang enam.
1. Tarikh Baghdad, al-Hafiz Ahmad Bin Ali al-Khatib.
2. Mizan al-I'tidal, Al-Imam Al-Hafiz Shamsuddin az-Zahabi (w 748 H). Menggabungkan pendpt2 imam sebelumnya serta ditambah dgn pandangannya secara peribadi terhdp seseorg perawi.
3. At-Takmil fi ma'rifat at-Thiqat wa dhu'afa' wa al-Majahil, Al-Hafiz Ibn Kathir (w 774 H)
4. Gabungan antara Mizan al-I'tidal dan Tahzib al-Kamal. Beliau menyertakan juga tambahan2 penting.
5. Tahzib al-Tahzib, Al-Hafiz Ibn Hajar al-'asqolani (852 H). Beliau meringkaskan Tahzib al-Kamal serta membuat penambahan dan komentar yang penting.
6. Taqrib at-Tahzib, Al-Hafiz Ibn Hajar al-'asqolani (852 H), ringkasan kitab beilau sendiri.
7. Lisan al-Mizan fi naqd al-rijal, Al-Hafiz Ibn Hajar al-'asqolani (852 H), tambahan terhdp apa yang dinayatakan dlm kitab Mizan al-I'tidal. Dan ratusan lagi kitab yang mengandungi maklumt jarh dan ta'dil, bgmnpun demkianlah antara kitab yang utama bagi rujukan para pembaca.

Dengan bantuan kitab2 ini, maka insyaAllah kita akan dapat mengetahui status hukum sesuatu hadith. Iaitu melalui penelitian terhadap para perawi.

Manakala bagi mereka yang agak kurang mempunyai masa untuk membuat penelitian tersbeut, bolehlah merujuk kitab2 berikut bagi mengetahui hadith2 mawdu' dan dhoif. Antara kitab yang menyebut hadith mawdu' (hadith palsu serta rekaan) yang utama adalah :-

1. Al-Mawdu'at, Al-Imam al-Hafiz Jamal ad-Din Ibn al-Jawzi (597 H). Menggabungkan hadith2 mawdu' yang diambil dari kitab al-Kamil, Ibn 'adi, ad-Dhua'afak oleh Ibn Hibban, al-'Uqaiyli, abu al-Fath al-azdi, juga apa yg terdpt di dalam tafsir Ibn Mardawaih, ketiga 2 Mu'jam at-Tobrani, Ad-Darul Qutni, juga dari karangan Khatib al-Baghdadi, Ibn Nu'aim, Ibn Shahin, Tarikh al-Hakim. Berkata Al-Hafiz al-Sakhawi: "Masih tertinggal byk hadith mawdu' jugaa beliau merupakan orang yang mutasahil (beringan2) dalam menghukum hadith dalam kitab ini. Beliau juga telah membawa hadith2 shohih serta dhoif ke tahap mawdu'".

Berkata al-Hafiz Ibn Hajar al-'asqolani : " Tasahul (sifat meringan2 dlm meletak hukum) ia juga tasahulnya al-Hakim menyebabkan ,menghilangkan manfaat dr kitab mereka berdua"( Muqaddimah al-Maqasid al-Hasanah, Al-Hafiz as-Sakhawi, oleh pentahqiq kitab).

Sehinggakan menurut ahli Hadith, Ibn Jawzi telah meletakkan hadith2 yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab Mawdu'aat oleh beliau.

2. Al-Lalik al-Masnu'ah fi al-ahadith al-Mawdu'ah, Al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti (911 H). Mengandungi banyak kandungan kitab al-Mawdu'at Ibn al-Jawzi serta tambahan2, juga membawakan kandungan dr Tarikh Ibn 'asakir, Ibn al-Najjar, Musnad Firdaus, al-Dailami, dll. Ia telah berperanan juga sebg pentahqiq tasahul Ibn Jawzi.

3. Tanzih as-Syari'ah al-Marfu'ah 'an al-akhbar as-Syani'ah al-Mawdu'ah, Al-Allamah al-Muhaddith Muhd Bin 'Iraq al-Kanani al-Syafie (963 H). Dianggap sbg kitab yang terlengkap, menggabungkan Ibn Jawzi dan al-Suyuti serta disusun menurut tertib keduanya. Ia juga dianggap sbg khulasah terhdp semua kitab mawdu'at, berserta tahqiq ilmi dan kajian yang lengkap. Dita'liq oleh Al-allamah al-Muhaddith Abdullah bin Muhd al-Ghumari bersama beberapa rakan2nya.

4. Al-Fawaid al-Majmu'ah, Abu Abdullah Muhd al-Syami al-Solihi (942 H).

5. Al-Habbat al-sunniat fi al-ahadith al-mawdu'at, al-Muhaddith Ali bin Sultan al-Qari (1014 H).

6. Al-Fawaid al-Majmu'ah, Al-Imam al-Qadhi Muhd bin Ali as-Syawkani (1250 H). Bgmnpun terdpt dalamnya hadith2 shohih dan hasan. Beliau dianggap mutasyaddidin dalam hal mawdu'aat. Demikian dimaklumkan oleh Abd al-Hayy al-Laknowiyy.

7. Al-athar al-Marfu'ah fi al-ahadith al-Mawdu'ah, Abu al-Hasanat Abd al-Hayy al-Laknowiyy al-Hindi (1304 H).

8. Dhoif al-Jami' al-Shogir wa ziadatihi (al-Fath al-Kabir), dan juga Silsilah al-ahadith ad-dhoifah, Al-Allamah al-Muhaddith Muhd Nasiruddin al-Albani. Cetakan al-maktab al-Islami. Mengumpulkan lebih 30 kitab dari pelbagai ulama' mutaqaddimin dan mutakhirin. Bgmnpun kitab ini dan kitab2 tulisan al-Albani mendapat kritikan hebat dari Al-Syeikh Hasan Saqqaf.

Sebenarnya terdpt byk lagi kitab2 yang ditulis dlm mendedahkan perihal kedhoifan dan mawdu' hadith, bgmnpun cukuplah sekdr menyebut yang lebih kerap menjadi rujukan ilmiah, iaitu sbgmn yang termaktub di atas.

Adalah baik juga kiranya disebutnya beberapa buah kitab yang mashyur tetapi sebenarnya mengandungi banyak hadith2 mawdu' dari sumber israiliyyat. Ianya seperti berikut :

1. Kitab2 karangan al-Waqidi, spt Futuh as-Syam serta lainnya.
2. Tanwir al-Miqbas, Tafsir Ibn Abbas, diriwayatkan dari sumber yang tidak dipercayai dan pembohong iaitu al-Kalabi dan As-Suddi dan al-Muqatil. Demikian menurut Al-Imam as-Suyuti.
3. Qisosul al-Anbiak, al-Tha'labi. 4. Nuzhat al-Majalis, al-Sofuri 5. Ar-Rawd al-Faiq fi al-Mawaidz wa al-Raqaiq, Al-Harrifisyh. Sbgmn dimaklumkan oleh al-Bairuti. Dan lain2.

Sebagai akhirnya, disebutkan di sini beberapa kitab2 utama dalam 'ulum al-Hadith.

1. 'Ulum al-Hadith Muqaddimah Ibn Solah, al-Hafiz Ibn Solah (643 H).
2. Al-Ba'ith al-Hathith Syarh Ikhtisor 'ulum al-Hadith Ibn Kathir, al-Syeikh Ahmad Muhammad Syakir
3. Alfiyatul Hadith, Al-Hafiz al-'iraqi (860 H).
4. Al-Iqtirah, Al-Hafiz Ibn Daqiq al-'aid.
5. Al-Muqni', Ibn Mulaqqin.
6. Al-Nukat 'ala kitab Ibn Solah, Al-Hafiz Ibn Hajar (852 H)
7. Al-Tabshiroh wa al-Tazkirah, al-Hafiz al-Iraqi (860 H)
8. An-Nasikh wa al-Mansukh fi al-ahadith, Ibn Shahin (385 H).
9. An-Nihayah fi gharib al-Hadith wa al-athar, Al-Hafiz Ibn al-Athir (606 H).
10. As-Sunnah wa makanatuha fi at-Tasri' al-Islami, Dr Mustofa as-Siba'ie.
11. At-Tamhid fi 'ulum al-Hadith, Dr. Hammam Said.
12. At-Taqyid wa al-Idoh, Al-Hafiz al-Iraqi (860 H)
13. Fath al-Bari Syarh Shohih al-Bukhari, Al-Hafiz Ibn Hajar al-'asqolani.
14. Fath al-Mughis, Al-Hafiz as-Sakhawi (902 H).
15. Ikhtilaf al-Hadith, Al-Imam As-Syafie (204 H).
16. Ma'rifah 'Ulum al-Hadith, Muhd Bin Abdullah al-Hakim
17. Ma'rifat al-Sunan wa al-Athar, al-Imam al-Baihaqi al-Syafie (458 H)
18. Musykil al-Hadith wa bayanuh, Ibn Furak (406 H)
19. Nasbu al-Rayah, Al-Hafiz al-Zaila'ie (762 H)
20. Qawaid al-Tahdith min funun Mustolah al-Hadith, Al-Allamah Jamaluddin al-Qosimi (1332 H)
21. Syarh ma'ani al-Athar, al-Imam at-Tohawi al-Hanafi (321 H)
22. Syarh Nuhbatul al-Fikr Al-Hafiz Ibn Hajar al-'asqolani, Imam Ali Al-Qari (1014 H).
23. Syurut al-Aimmah al-Sittah, al-Hafiz Al-Maqdisi.
24. Tadrib al-Rawi, Al-Imam As-Suyuti (911 H).
25. Talkhis al-Khabir, al-Hafiz Ibn Hajar al-'Asqolani (852 H).
26. Tarikh at-Turath al-'arabi, Fuad Sazkin. 27. Tawjih al-Nazr Ila Usul al-Athar, Al-Jazairi ( 1332 H) 28. Zad al-Ma'ad, Al-Imam Ibn Al-Qayyim al-Hanbali (751 H).

Alhamudillah, begitulah serba sedikit maklumat yang dapat didedahkan melalui penulisan ini, semoga ianya dapat memberikan manfaat kepada peminta ilmu2 hadith serta para penuntut ilmu, terutamanya di peringkat permulaan dan pertengahan. Penulisan ini sudah tentunya tidak melengkapi sebahagian besar keperluan para pencinta ilmu hadith tetapi cukuplah bagi membuka ruang pertama dalam mengharungi ilmu Hadith yang cukup luas.

Sekiranya ianya bertepatan dengan kebenaran maka datangnya dari Allah dan kiranya tersilap ianya dari kelemahan diri dan gangguan Syaitan.

Wallahu a'lam bis sowab..

Wazifah Hadis Dhaif


"وظيفة الحديث الضعيف فى الاسلام و أقوال كبار أئمة السلف والخلف فيه ."
(لفضيلة الاستاذ الامام السيد محمد زكى ابراهيم رائد العشيرة المحمدية)

(1) ثناء:
ان الحمد لله تبارك وتعالى , وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله المصطفى , ورضى الله عن آله وصحابته وتابعيهم ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا , ونستفتح بالذى هو خير .

(2) تمهيد:
وبعد : فمن البدع المستهجنة التى تجرى بكل بساطة على ألسنة كثير من المغرمين بالانتساب الى السنة والتوحيد والتجديد مجازفتهم بالقول بضعف الحديث على معنى أنه باطل مكذوب , ويعتبر العمل به رجسا وفسقا , أو على الأقل جهلا وتجاوزا .

وليس كذلك العلم ؛ فان للحديث الضعيف مجالا شرعيا يدور فيه , وله وظيفة أساسية فى دين الله , ومن ظلم العلم والدين أن يؤخذ الحديث الضعيف بحكم الحديث المكذوب , ذلك أن الحديث الضعيف حديث أصيل , لكن لم تستكمل فيه شروط الصحة , أى : أن فيه جانبا من الصحة , ومن بعض شروط ما يتوقف عليه قبول الحديث , لكنها غير كاملة , ولهذا عدّه العلماء من قسم المقبول , خصوصا فى فضائل الأعمال , أو فى غير الأحكام ؛ فهو ليس من قسم المرفوض على أى حال , ولهذا استحب بعض العلماء العمل به فى موعضعه , وقد رفعوه الى درجة ( الحسن) بشرطه المقررة . وأنا اعلم أن هذا الكلام لن يرضى بعض الناس , ولكن ارضاء الحق متعين , ولو غضب كل الناس .

وقطعا للشبهة التى لا يزال يثيرها بعضهم حول الحديث ( الضعيف) , وتصويره أمام العامة وأشباههم فى صورة الحديث المكذوب , المدمر للكتاب والسنة , واستخدامهم ذلك لتقويض صرح الجانب الربانى والروحى فى الاسلام , نقدم هنا ملخصا علّميا : لأحكام الحديث ( الضعيف ) , حتى لا تنطلق حناجر وأقلام , لا تعيش الا فى مثارات الفتن , وظلمات الفرقة , واشاعة الاضطراب والبلبلة فى العقائد والأحكام , حفاظا على موارد رزقهم المشبوة , وولائهم لغير وطنهم , وعمالتهم المفضوحة تحت اسم التوحيد والسنة , وما يتخذونه ( تقية ) من أقوال وأعمال , لم تعد تنطلى على العارفين ببواطن الأمور , واليك هذا الملخص العلمى :

(3) الكتاب الصحاح كثيرة :
ان الأحاديث الصحاح ليست هى وحدها ما جمعها كتاب الامام البخارى , أو الامام مسلم فقط , ولا أعرف فى دين الله نصا ولا اشارة تدل على حصر الصحيح فيهما بالتحديد ؛ فالتحدى بهما نوع من العصبية والايهام بالعلم : بلا علم.

جاء فى ( هدى الأبرار على طلعة الأنوار ) للشنقيطى , و فى ( اضاءة الحالك) لللامام ابن الحاج العلوى , و فى ( الجامع) لصفى الدين الهندى , وما حرره صاحب ( المنهل اللطيف ) , و غيره ما جملته : ان الكتب التى كل ما يعزى اليها صحيح باتفاق جمهور المحدثين – الاّ أحرفا يسيرة انتقدها بعض العلماء- هى :
1) صحيح البخارى ( الجامع الصحيح) .
2) صحيح مسلم .
3) المنتقى لابن الجارود ( الا ما أرسله ).
4) صحيح ابن خزيمة .
5) صحيح ابى عوانة .
6) صحيح ابن السكن .
7) صحيح ابن حبان.
8) مستدراك الحاكم (بعد استظهار الذهبى والعراقى) , وان كان فى استظهار الذهبى اغراق وتشدد واضح , وأضاف بعضهم ( مسند احمد ), و هو ما نراه أيضا , وموطأ مالك على الأحق , ثم ( المستخرجات ), وهى معروفة للعلماء .

فهذه الكتب المعروفة للعلماء, ليس فيها الا (( الصحيح )) , بوجه ما , علميا وفنيا , أمّا ما عدا هذه الكتب , ففيها الصحيح , والحسن , والضعيف , وربما الموضوع ايضا.
والقاعدة : (( ألا يقدّم أحد على البخارى في العزو , وان كان الحديث فيه وفي مسلم ساقوا لفظ مسلم لمبالغته فى تحرى اللفظ النبوى))
فالتحدى بلزوم ما جاء فى البخارى ومسلم وحدهما , على أن الصحيح ما فيهما فقط , ليس من العلم , ولا من الدين .

(4) أقسام الحديث :
واتفق أهل هذا العلم على أن أهم أقسام الحديث ثلاثة :
ا) الحديث الصحيح , وهو أعلاها .
ب) الحديث الحسن , وهو أوسطها.
ت) الحديث الضعيف, وهو أدناها ؛ لأنه قد اختل فيه شرط من شروط (( الحسن )) , ففيه صحة لا محالة .

أمّا الحديث الموضوع (( المكذوب )) , فهو خارج عن الدائرة التى نتحدث فيها الآن ؛ لأنه رجس ساقط بالحكم , وبالذات : قولا واحدا من حيث المتن , أو السند , أو كليهما.(5) أقسام الضعيف :
والضعيف قسمان:
القسم الأول : ما ينجبر ضعفه اتفاقا , لاعتضاده بالشهرة أو بوروده من طرق أخرى أو اذا ساندته شواهد مقبولة , خصوصا اذا كان الراوى ضعيف الحفظ , أو كان الضعف للارسال , أو الستر, فيرتفع الى درجة (( الحسن لغيره )) , ويكون من جملة المقبول ويحتج به , حتى فى الأحكام , كما هو مقرر عند علماء هذا الفن . ولا نظر الى أدعياء هذا العلم , والمتطفلين عليه , والفضوليين فيه , ولا المتعالمين الذين علموا شيئا وغابت عنهم أشياء , فهم يتخذون أسلوب الحماقة والتشدد لتشويه الحقائق , والدعاية لأنفسهم والتربح بشذوذهم.

القسم الثانى من الضعيف : ما لا ينجبر ضعفه , وان كثرت طرقه , وهو ((الواهى)) , وذلك اذا كان الراوى فاسقا , أو متهما بالكذب.
قال علماؤنا : ان مثل هذا الحديث اذا اعتضد بغيره , وكانت له شواهد ومتابعات أخرى فانه يرتقى من رتبة الحديث ( المنكر , والواهى,أو ما لا أصل له ) الى رتبة أعلى وعندئذ يجوز العمل به فى فضائل الأعمال ,أى فيما عدا :
ا- العقائد
ب-الأحكام
وأضاف بعضهم :
ت- التفسير أيضا. تقديما للحديث عن الرأى المطلق , وفيه نظر ,

فيجوز اذن اعتبار الحديث الضعيف فى كافة أنواع الترغيب والترهيب , والرقائق , والآداب , والتواريخ والمناقب , والمغازى , ونحوها.
وهو ما نقل الاجماع عليه الامام النووى , وابن عبد البر , وغيرهما ؛ بل نقل النووى استحباب العمل به , (( والاستحباب من جملة أصول الدين وأحكام الشرع الشريف )) فتأمل!!.

قلنا : ولكن بشروط :

ا- ألاّ يشتد ضعفه , فيخرج ما ينفرد به أحد الكذّابين , أو من فحش غلطة.

ب- أو أن يكون أساسا مندرجا تحت عموم قاعدة شرعية كلية , فيخرج ماليس له أصل يندرج تحته , بل هو أمر ابتدائى.

ت- ألا يعارضه حديث صحيح , فيخرج ما وجد فى بابه ما يدفعه مما صح وثبت , وهو رأى ابن حجر , والسخوى , وغيرهما . من أئمة هذا العام الشريف.

(6) مزيد من البيان :
روى أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب (( النوائب )) عن جابر – رضى اللّه عنه – مرفوعا :
(( من بلغه عن اللّه عز وجل شيء فيه فضيلة , فأخذ به ايمانا به , ورجاء لثوابه , أعطاه اللّه ذلك , وان لم يكن كذلك )).
وهذا الحديث أصل كبير فى أحكام الحديث الضعيف لأنه لا يمكن أن يكون صادرا عن رأى , بلا سماع , بل هو دليل على أن للحديث الضعيف أصلا ووظيفة ايجابية .

وقد نقلوا عن الامام أحمد أنه كان يأخذ فى الأحكام بالحديث الضعيف – اذا جبر بالشهرة – كما كان يقدم الحديث الضعيف على الرأى , وكان يأخذ بالضعيف فى
الرقائق والفضائل وكذلك غيره من علماء أجلاء كابن المبارك , والعنبرى , وسفيان الثورى , ومن والاهم , رضى اللّه عنهم .
وكذلك الحنفية يقدمون الحديث الضعيف على الرأى , كما نقله الزركشي , وابن حزم, وغيرهما , أى أن للضعيف اعتبارا ذاتيا , وحركة علمية شرعية , لتوفر بعض شروط الصحة فيه , فوضع الضعيف فى موضع المكذوب خطيئة علمية موبقة.

ومذهب أبى داود هو مذهب الحنفية والحنابلة فى تفضيل الحديث الضعيف على الرأى
اذا لم يكن فى الباب غيره . ولم يخالف فى الاجماع على العمل بالضعيف الا أبو بكر ابن العربى , على ما نقله ابن الصلاح , ولمخالفته هذه وجوه يردّ عليه منها , أو يحمل قوله عليها , فلا تعارض بينه وبين الاجماع , بجواز واستحسان العمل بالضعيف فى موضعه .

(7) الصحيحان والضعيف والمضعّف :
وهناك قسم من الحديث يقال له : المضعّف , وهو الذى ضعف رجاله قوم ووثقهم آخرون , وهذا القسم من الأحاديث يقع بين الصحيح والضعيف , أى أنه دون الصحيح , وفوق الضعيف , فهو أخو الحسن , أو هو نوع عال منه , ولهذا أجازوا دخوله
الكتب الصحيحة التى ذكرناها من قبل. وانما تذكر الأحاديث المضعفة فى الصحاح على سبيل المتابعة والاستشهاد , أو علو الاسناد فى الأعم الأغلب .

وقد انفرد البخارى بالاخراج – دون مسلم – لأربعمائة وبضعة وثمانين رجلا , تكلّم بالضعف فى ثمانين منهم , وأمّا زجال مسلم ؛ فستمائة وعشرون رجلا , تكلم بالضعف فى مائة وستين منهم , وكل هؤلاء وثقهم آخرون كثيرون ؛ فما هو رأى أصحاب الدعاوى والدعايات فى ذلك كله ؟!.

قال ابن الصلاح : (( يقطع بصحة ما أسنداه ( البخارى ومسلم ) أو أحدهما , سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد , لا كلهم )) .
قلنا : فهذه الأحرف من قسم (( المضعّف)) الذى يجوز دخوله الكتب الصحاح , بلا معابة كما بينا .

ثم : ان الحكم على الحديث بالصحة , أو الحسن , أو الضعيف , انما هو لظاهر الاسناد ,لا لما هو فى نفس الأمر , فنفس الأمر هو اليقين المطلق الذى لا يعلمه الا اللّه وحده , ولذلك قالوا : (( كم من حديث صحيح هو فى نفس الأمر ضعيف , وكم من حديث ضعيف هو فى نفس الأمر صحيح , وانما علينا التحرى والاجتهاد )) , قالوا : لأنه يجوز الخطأ والنسيان على العدل الصدوق , كما يجوز على غيره , فاليقين هنا اعتبارى محض.

ورواية (( العدل )) عن (( الضعيف )) تعديل له عند الأصوليين . قال صاحب (( منهل )) : " وقياسه أنه تصحيح له أيضا عندهم " .

(8) السادة الصوفية والحديث الضعيف :
ولعل اخواننا من الكتاب والمرشدين بعد هذا يتورعون عن حمل المجازفة باطلاق حكم الضعف على ما لم يوافقهم من الحديث , يريدون بذلك أنه (( موضوع , مكذوب , مفترى )) لا ينبغى الانتفاع به , ولا احترامه , ولا تناقله , ولا الاستئناس بلفظه , ولا معناه , وأنكر المنكر ألا تخف أزمة هؤلاء الأخوة الاّ حين يتهمون الصوفية بالاقتصار على الأخذ بالضعيف , حتى فى المقامات التى أخمع على استحبابها علماء الحديث والأصوليين فى المشارق والمغارب , علما بأن من كبار علماء الحديث وأئمته عدد كبير من الصوفية الراشدين , كما هو مسجل فى اثباتهم , وأسنادهم , ومروياتهم , ولا يزال يحتج بهم المرضى بداء الحديث الضعيف .


قال ابن عبد البر : (( أحاديث الفضائل لا تحتاج فيها الى من يحتج به ))

ولفظ ابن مهدى فى (( المدخل الى كتاب الاكليل )) لأبى عبداللّه الحاكم (ص 29 ) :
(( اذا روّينا عن النبى _ صلى اللّه عليه وسلم _ فى الحلال , والحرام , والأحكام , شددنا فى الأسانيد , وانتقدنا الرجال , واذا روّينا فى الفضائل , والثواب , والعقاب , تساهلنا فى الأسانيد , وتسامحنا فى الرجال )) .

ويقول المام الرملى : (( الأحاديث الشديدة الضعف ( يعنى الواهية ) اذا انضم بعضها الى بعض , يحتج بها فى هذا الباب ( يعنى : الفضائل , والرقائق , والمواعظ , والمناقب, والتواريخ ,ونحوها ) , وبهذا أخذ ( المنذرى ) فى الترغيب والترهيب, وسائرالمحققين.

وهذا الذى أخذ به سلف المتخصصين فى علم الحديث هو ما أخذ به الفقهاء والصوفية , وبه نأخذ ؛ فكثيرا ما نجد فى متن الحديث الضعيف حكما , ومعارف , ودقائق , وآداب تحمل كلها روائح النبوة , والحكمة ضالة المؤمن .

وهذا ما جاء عن السلف كما قدمنا كالثورى , وابن الصلاح , وابن عيينة , وابن حنبل , وابن المبارك , وابن مهدى , وابن معين , والنووى , وابن عبد البر , وبوب له ابن عدى فى ((الكامل)), والخطيب فى (( الكفاية )) وابن أبى حاتم فى مقدمة ((الجرح والتعديل)) والبيهقى فى المدخل الصغير .

(9) خاتمة :
وبعد : وفى عصرنا هذا رأينا ( مع الألم الشديد ) من يرفض أحاديث البخارى , لأنها لا تتفق مع مفهومه , ولا تتناسب مع مزاجه باسم الانتصار للسنة , بل رأينا من ألف فى هذا الباب , وليس هو من أهله على الاطلاق وقد وجد أعداء الاسلام من يعينه على طباعة كتابه هذا , وتوزيعه بالمجان فى كل مكان , رغم ضخامة تكاليفه , التى تنادى بالعمالة ,
وسوء النية , واكتساح بقايا الحق الصريح .

ولولا لطف اللّه , ووقفة ( مجلة المسلم ) وبعض علماء الحديث , لدخل الشك بمثل هذا الكتاب , وادعياء ( التوهيد والسنة ) فى كل ما روى البخارى ومسلم وبقية الصحاح , فضلا عن غيرهم , ولأشرفت السنة الشريفة الثابتة علميا على فتنة ( كاسحة ) وقانا اللّه اياها , من جانب أدعياء السلفية , ومحتكرى العلم بها دون خلق اللّه , وقد كفّروا الناس , وحكموا عليهم بالشرك والفسوق الا من اتبع هواهم الذليل .

هذا : وقد خرج النسائى فى ( السنن الصغرى والكبرى ) لكل من لم يجمع على تركه , أى من لا يروى الحديث الا من جهته , ما لم يكن كاذبا.

وليس فيما وقع لنا مما يرويه السادة الصوفية والدعاة الى اللّه سند فيه رجل كذاب أو وضاع , وكفى بهذا دليلا على جواز العمل بالضعيف فى موضعه , وموقف السادة الصوفية , وما جاء فى كتبهم منه .


ونستغفراللّه ونتوب اليه , وهو الموقف المستعان . وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه المفتقر اليه تعالى وحد.
محمد زكى ابراهيم

رائد العشيرة المحمدية وشيخ الطريقة الشاذلية


بسم اللّه الرحمن الرحيم

فوائد علمية متناثرة

حول الحديث الضعيف وأحكامه

الحمدللّه , والصلاة والسلام على رسوللّه , وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

فهذه فوائد علمية , وفنية , وأصولية متناثرة حول الحديث الضعيف وأحكامه جمعتها لتكون ذيلا على رسالة شيخنا الامام الرائد (( وظيفة الحديث الضعيف )) , وهى رسالة فريدة فى بابها , جرى فيها شيخنا – رضى اللّه عنه – على طريقته السهلة الموجزة المفيدة فى غير فضل كلام , أو تكثير أوراق , وهذه الفوائد المتناثرة تتعلق ب(( وظيفة الحديث الضعيف )) بوجوه تعلق , فأقول وباللّه التوفيق :

1) متى يرتقى الضعيف للحسن ؟
اذا روى الحديث من وجوه كلها ضعيفة , لا يلزم أن يحصل من مجموعها (حسن) , فالضعيف عند المحققين نوعان :

الأول : ما ينجبر بغيره , ويحتج به فى الفضائل .. ونحوها , وهو ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين , أو ما كان ضعفه لارسال , أو تدليس , أو جهالة رجال , وهو ما قال المحدثون فيه : اسناده محتمل للتحسين , أو قريب من الحسن , أو فى اسناده لين , أو ضعف , ثم : اسناده ضعيف , ثم : فى اسناده مجهول , أو مستور , ثم : ليس فى اسناده متروك , أو من يترك , أو من أجمع على ضعفه ؛ فان هذا الضعيف ينجبر ضعفه بغيره – اذا لم يكن أقل منه رتبه – ويزول ضعفه بمجيئه من طرق أخرى تساويه أو أعلى منه درجة .
الثاني : ما لا ينجبر بغيره , ولا يحتج به مطلقا , لا فى الفضائل , ولا فى غيرها , ومنه الواهى والمنكر , وهو ما كان ضعفه لفسق الراوى , أو كذبه , وهو ما قال المحدثون فيه : اسناده واه أو ضعيف جدّا , أو ساقط , أو هالك , أو مظلم , وهذا لا يؤثر فيه موافقة غيره , خصوصا اذا كان مثله ؛ لقوة الضعف , وتقاعد هذا الجابر , نعم يرتقى بمجموع طرقه عن كونه منكرا , أو لا أصل له , ولا تجوز روايته الا مع بيان حاله .

2) اجماع العلماء قبول للحديث وان لم يصح :
ما تلقاه العلماء بالقبول من الحديث فهو مقبول , وان لم تتوفر فيه شروط الصحة , لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة . قال ابن عبد البر فى الاستذكار : لما حكى عن الترمذى أن البخارى صحح حديث البحر (( هو الطهور ماؤه )) , وأهل الحديث لا يصححون مثل اسناده , لكن الحديث عندى صحيح , لأن العلماء تلقوه بالقبول .

وقال فى التمهيد :
روى جابر عن النبى _ صلى اللّه عليه وسلم _ (( الدينار أربعة وعشرون قيراطا )) قال : وفى قول جماعة العلماء : واجماع الناس على معناه غنى عن الاسناد فيه .

وقال الأستاذ الاسفرانى - ((تعرف صحة الحديث اذا اشتهر عند أئمة الحديث , بغير نكير منهم)) . وقال بعض العلماء (( يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول , وان لم يكن اسناده صحيح)) .

3) العمل بالضعيف حتى فى الأحكام :
استدل العلماء بالحديث الضعيف – غير شديد الضعف – حتى فى الأحكام , معتبرين ضعفه , خصوصا اذا لم يكن فى الباب غيره , والأمثلة على ذلك كثيرة منها أحاديث مكان وضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة ؛ فهى أحاديث ضعيفة , ولم يصح فى هذا الباب حديث واحد , وأصح ما فيه حديث وائل فى وضعها على الصدر , وليس عليه العمل , ذكره الشوكاني وغيره .

وتجد مثل ذلك كثيرا فى (( منتقى الأخبار )) للمجد ابن تيمية وشرحه (( نيل الأوطار )) للشوكانى و (( تخريج أحاديث الهداية )) للحافظ الزيلعى (( والتلخيص الحبير )) لابن حجر و (( بلوغ المرام )) له , وشرحه (( سبل السلام )) للصنعاني, وفى (( الموطأ )) المراسيل والبلاغات وفى كتب السنن فى أبواب الأحكام من الضعيف تجد عددا غير قليل .

قال الحافظ أبو الفضل عبداللّه بن الصديق الغمارى رحمه اللّه : (( وقولهم : الحديث الضعيف لا يعمل به فى الأحكام ليس على اطلاقه , كما يفهمه غالب الناس أو كلهم : لأنك اذا نظرت فى أحاديث الأحكام التى أخذ بها الأئمة المجتمعين ومنفردين وجدت فيها من الضعيف ما لعله يبلغ نضفها أو يزيد , وجدت فيها المنكر والساقط , القريب من الموضوع , كما أشار الى ذلك شقيقنا العلامة الحافظ السيد أحمد فى كتاب (( المثنونى والبتار )) – فليراجع - ؛ بل مما أصّله مالك وأبو حنيفة الاحتجاج بالمرسل , ومن أصول الامام أحمد وتلميذه أبى داود الاحتجاج بالحديث الضعيف , وتقديمه على الرأى والقياس , وقدمه أبو حنيفة ايضا , كما نقله ابن حزم عنه , وفى مكتبتنا نسخة خطية من كتاب (( المعيار )) ذكر فى كل باب منه الأحاديث الضعيفة التى أخذ بما الأئمة الأربعة على الاجتماع والانفراد .

اذا تقرر هذا فلا يهولنك تهويش هذه الطائفة المتهوسة بأن الحديث الضعيف لا تقوم به الحجة لما علمت من عمل الأئمة به , والعجب أن هذه الطائفة نفسها تعمل به اذا وافق مرادها , وتقدمه على الحديث الصحيح , كما يعلم من الوقوف على ما يستدلون به لبدعهم ونزعاتهم , وهذا تلاعب يوجب المقت )) ا. ه


4) الاجماع على العمل بالضعيف لا يضره المخالفة والشذوذ :
لم يخالف الاجماع فى العمل بالضعيف فى الفضائل الا القاضى أبو بكر العربى , وكما ذكر شيخنا فى رسالته : (( له وجوه يرد عليه منها , ويحمل كلامه عليها ... ويكفى انه انفرد بهذا القول لئلا يحتج به .

أما نسبة ذلك الى البخارى ومسلم فأمر عجيب من بعض كتبة زماننا من المحترفين , ذلك أن البخارى فى الأدب المفرد والتاريخ لم يشترط ترك الضعيف , ففيهما من ذلك شيء ما ساقه الا ليحث الناس على العمل به , ثم ان البخارى – رحمه اللّه – أورد ما دون شرطه فى جامعه الصحيح – وبعضه ضعيف – تعليقا أو ترجمة , وذلك دليل على أخذه به , وانما لم يورده فى أصل صحيحه لمخالفته شرطه .

وأما مسلم فان النووى شارحه هو الذى حكى الاجماع على العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال , وهو أعلم بمسلم وصحيحه من هؤلاء , وأما قول جماعة من متسلفى عصرنا يذلك؛ فلا يضر الاجماع لقصورهم , ولمخالفتهم الذى عليه العمل, ثم ان أكثرهم ليسوا من فرسان هذا ميدان .

5) رواية الحديث الضعيف ؟
يجب بيان حال الحديث الضعيف حال روايته , أو أن يذكر باحدى صيغ التضعيف كيروى , محافظة على الفرق بين الصحيح الثابت والضعيف الذى لم تكتمل فيه شروط الصحة .

6) القدماء والحديث الضعيف :
فى كثير من كتب القدماء يذكر الحديث باسناده , دون بيان درجته , وذلك استنادا الى قاعدة (( من أسند فقد أحالك , ومن لم يسند فقد تكفل لك )) لذا لزم التنويه .
7) من علامات النبوة :
الى هؤلاء الذين يتوركون على السنة النبوية بأوهى الأسباب , وتصيبهم حمّى العصبية عند سماع ما يخالف أهواءهم من الحديث النبوى : اليهم قول الرسول – صلى اللّه عليه وسلم – (( لا ألفينّ أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به , أو نهيت عنه فيقول : لا ندرى ما وجدنا فى كتاب اللّه اتبعناه )) رواه ابو داود والترمذى وصححه

8) الايهام والتدليس فى بيان درجة الحديث :
ومما اعتاده بعضهم من الايهام والتدليس فى بيان درجة الحديث قوله (( ليس بصحيح)) يعنى (( حسن أو ضعيف )) الا أن سياقه هذا يوهم العامة بأنه موضوع , وليس فى كتب الحديث هذا المصطلح الحديث , وقد أكثر متسلفوا عصرنا من كتابته فى مجلاتهم ايهاما وتدليس .

ولزم أن يعرف أنه اذا كان يوجد فى بعض كتب المتقدمين نحو هذا المصطلح كقولهم : لم يصح فى هذا الباب حديث , يعنون وجود الحسن والضعيف فيه ؛ فانما كان هذا لأنهم يحدثون العلماء , أو لأنهم فى وقت كان أكثر الناس فيه على دراية بمصطلحات هذا العلم .

9) ويقوضون السنة بزعم تنقيتها ونصرتها :
مما ابتلى اللّه به بعضهم أن عمد الى كتب السنة فقسمها الى صحيح وضعيف , بل وجمع الصحيح – على زعمه وهواه – فى كتاب , وقرن بين الضعيف والموضوع فى آخر !! , فالام يرمى ؟! هل هى الشهرة وكثرة المؤلفات مما يدر الأموال الوفيرة ؟ أم أن هناك قصدا خفيا لترك كثير من الأحاديث ؟! استرضاء لشهوة معينة أو ارضاء لمن بيدهم المنع والعطاء , ونشر بعض المذاهب والأهواء التى تغلف السياسة بالدين المفترى عليه ؟!.


10) قاعدة أصولية فى الترك :
ومما عمت به البلوى أن يقول أحدهم : هذا حرام لأن النبىّ – صلى اللّه عليه وسلم – تركه , مع أن اللّه تعالى قال : } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا { , ولم يقل : وما تركه ؛ فترك النبى – صلى اللّه عليه وسلم – لشيء لا يعنى حرمته , والأصل فى الأشياء الاباحة , الاّ ما ورد فيه نص أو دليل شرعى .

11) خاتمة الى شبابنا المثقف :
ان خير ما نتوجه به اليوم الى مثقفى هذه الأمة وعقلائها : أن وجهوا عنايتكم لكتب السنة أخذا على الشيوخ العاملين, وكونوا عونا للعمل بها, ولا تكون من أعدائهم , وشر الأعداء عدو فى صورة صديق , وان من كتب السنة ما الشباب أحوج اليه من الماء الزلال فى شدة القيظ ؛ فعليكم ( برياض الصالحين ) للنووى, و (الترغيب والترهيب) للمنذرى و(سبل السلام ) للصنعانى , و(نيل الأوطار ) للشوكانى , ولا يفوتنكم
( الشمائل المحمدية ) للترمذى , و (سفر السعادة ) للفيروز آبادى , ففيما ذكرنا خير كثير , وبداية طيبة للشباب المسلم , نحو ثقافة اسلامية صحيحة , غير محرّفة , ولا منحرفة .

"وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"


وكتبه تلميذ المؤلف :
محي الدين حسين يوسف

Monday, April 7, 2008

PERTANYAAN & JAWAPANNYA (SIRI 3)

Pertanyaan 7 :
Assalamualaikum syeikh, saya ingin tahu apa makna Hidayah, Taufiq & Ilham..
____________________
Jawapan 7 ;

Wa’alaikum salam..
Saya kira memada jika saya hanya menukilkan ta’rif (definasi) yang saudara kehendaki yaitu Hidayah, Taufiq & Ilham berdasarkan ta’rifan yang terdapat pada kitab at-Ta’rifat karangan Imam as-Sayyidul Jurjani (as-Sayyid asy-Syarif ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Jurjani, lahir pada 740H, wafat pada 816H). Berikut dinyatakan..

اَلْهِدَايَةُ : اَلدِّلاَلَةُ عَلَى مَا يُوصِلُ إِلَى الْمَطْلُوْبِ
“Al-Hidayah itu merupakan petunjuk atas apa yang dapat menyampaikan kepada yang dimaksudkan”. [at-Ta’rifaat, hal. 273]

اَلتَّوْفِيْقُ : جَعْلُ اللهِ فِعْلَ عِبَادِهِ مُوَافِقاً بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.
“At-Taufiq itu penjadian (bantuan dan kekuatan daripada) Allah terhadap perbuatan hamba-hamba-Nya yang sesuai dengan apa yang dicintai-Nya dan yang diredhai-Nya”. [at-Ta’rifaat, hal. 79]

اَلْإِلْهَامُ : مَا يُلْقَى فِي الرُّوْعِ بِطَرِيْقِ الْفَيْضِ.
“Al-Ilham itu ialah sesuatu yang dicampakkan ke dalam lubuk hati dengan jalan limpahan Ilahi”. [at-Ta’rifaat, hal. 40]

Berkata setengah ulamak, bahawa taufiq itu lebih / sangat diharapkan daripada Allah swt setelah kita beriman (Mu’min). Bahkan taufiq itu hanya sanya Allah Swt jualah yang berkuasa memberinya, tidak ada yang lain dapat memberinya hatta Rasul-rasul Allah sekalipun.

Sebab itulah tidak berhasil junjungan besar kita Nabi Muhammad saw mengislamkan ‘amminya (pakciknya) Abu Thalib, sehingga Allah berfirman ;

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk.” [surah al-Qashash : 56]

Berkenaan dengan Hidayat dan Taufiq ini, elok juga sekiranya saudara dapat menela’ah kitab Tafsir Juz ‘Amma karangan al-‘Allaamah al-Adib Jamaa’in Abdul Murad Sumatera Indonesia (kitab jawi lama) cet. Matba’ah Bin Halabi, Pattani, halaman 192.

والله أعلم.. Demikianlah jawapan ringkas dari saya yang dhoif lagi faqir ini. Semoga ada manfaatnya. Amien..

Pertanyaan 8 :

Assalamualaikum ustaz, saya merupakan saudara baru dalam Islam, saya ada satu kemusykilan, saya ada membaca buku yang mengatakan sembahyang berjamaah akan mendapat pahala 27 darjat. Soalan saya, adakah sama darjat pahala bagi orang yg berjamaah muwafiq dan masbuq? Adakah org yg masbuq pun dapat pahala 27 darjat?. Kawan saya yang anjurkan supaya saya ajukan soalan ni pada ustaz. Harap ustaz jelaskan.
_________________________
Jawapan 8 :

Wa’alaikum salam.. wahai saudaraku, semoga Iman saudara kepada agama Islam makin menebal dan teguh.

Berkenaan pertanyaan saudara, akan saya jawab dengan memulai hadis Rasulullah SAW yang menerangkan kelebihan solat berjamaah..

عَنْ ابْنِ عُمَر : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
“Dari Abdullah bin Umar r.anhuma : Bahawa sanya Rasulullah SAW telah bersabda : Solat berjamaah itu melebihi (pahala) solat sendirian dengan 27 darjat” [Kitab Sohih Bukhari, Juz 1 hal. 119]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
“Dari Abdullah bin Umar r.anhuma : Bahawa sanya Rasulullah SAW telah bersabda : Solat berjamaah itu lebih afdhol (utama) daripada solat sendirian dengan 27 darjat” [Kitab Sohih Muslim, Juz 1 hal. 260]

Hadis-hadis ini adalah sohih dan ramai Imam yang meriwayatkanya. Terdapat juga di dalam Muwata’ Imam Malik, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sunan at-Turmuzi, Sunan an-Nasa’ie dan Musnad Ahmad, dengan lafaz yang berbeza tetapi makna yang sama.

Menurut al-fadhil al-ustaz Haji Engku ‘Ali Engku Endut, dapat diertikan akan ta’rif makmum muwafiq ialah makmum yang sempat membaca faatihah beserta imam di rakaat pertama. Adapun makmum masuq ialah makmum yag tidak sempat membaca faatihah beserta imam di rakaat pertama. [lihat Fiqhus Solat, hal. 504]

Soalan saudara itu, saya kira dapat terjawab dengan kenyataan Imam Nawawi seperti berikut:

وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها من أولها هذا هو المذهب الصحيح
“..Dan berhasil (makmum masbuq) akan fadhilah berjamaah, tetapi kurang dari fadhilah orang yang mendapatkannya (berjamaah) daripada mulanya. Inilah mazhab yang sohih..” [lihat al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, juz 4, hal. 219]

Terdapat pula dalam Kitab al-Iqna’, karangan Imam Syarbini al-Khatib seperti berikut:

أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الاول أكمل.
“..bahawa sesiapa yang solat berjamaah seramai 10,000 orang, baginya medapat pahala 27 darjat, dan orang yang solat berjamaah dengan hanya 2 orang sahaja, baginya pahala demikian (27 darjat), akan tetapi 27 darjat yang pertama adalah lebih sempurna.” [Kitab al-Iqna’, Juz 1, hal. 140]

Diharap jawapan ini memada buat menghilangkan kemusykilan saudara.

والله أعلم.. Demikianlah jawapan ringkas dari saya yang dhoif lagi faqir ini. Semoga ada manfaatnya. Amien..

Pertanyaan 9

Saya pernah mendengar kuliah ustaz yang menganjurkan membuat solat hajat jika berlaku kesulitan dengan solat hajat sebanyak 12 rakaat. Saya melihat orang ramai melakukan dengan 2 rakaat sahaja, dan saya belum pernah dengar lagi ada 12 rakaat. Bolehkah ustaz jelaskan sumbernya dan caranya?
______________________
Jawapan 9

Syukran ya akhie atas pertanyaan tersebut. Nabi Saw sangat menganjurkan ummatnya sentiasa meminta pertolongan kepada Allah swt. Solat hajat adalah suatu cara yang baik bagi orang yang berhasrat mencapai hajatnya.

Solat hajat ini dibuat sekurang-kurangnya 2 rakaat, tetapi boleh dikerjakan sebanyak 12 rakaat dengan tiap-tiap 2 rakaat satu salam.

Dalam Kitab al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullah taala terdapat riwayat :

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما ، قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضا وليحسن الوضوء ، ثم ليصل ركعتين..
“Daripada Abdullah Bin Abi Aufaa Radiyallahuanhuma berkata, Rasulullah saw bersabda : Sesiapa yang mempunyai hajat (keperluan yang diharapkan) kepada Allah Taala atau kepada manusia, maka hendaklah ia berwuduk dengan baik dan sempurna, kemudian solatlah 2 rakaat..”

ثم ليثن على الله عز وجل ، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل :
“kemudian ucapkanlah kata-kata pujian ke atas Allah Azza wa Jalla dan membaca Selawat ke atas Nabi saw, kemudian ucaplah :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلاَّ تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا لِي
“ Tidak ada Tuhan yang Maha Penyantun (tidak segera menurunkan azab) lagi yang Maha Mulia, Maha Suci Allah yang Memiliki Arasy yang Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku memohon kepada-Mu kepastian rahmat-Mu, kepastian maghfirah-Mu, kemenangan dari tiap-tiap kebaikan dan selamat dari dosa. Ya Allah, jangan Engkau biarkan diriku berdosa melainkan Kau ampuni, tidak ada kesusahan melainkan Engkau buka jalan keluar, dan tiada sesuatu yang diredhai oleh-Mu melainkan Kau luluskan Ya Allah yang Maha Rahman” (Riwayat Ibnu Majah, terdapat juga pada kitab al-Mustadrak ‘ala Sohihain) [Kitab al-Azkar, Imam Nawawi, hal. 184]

Pada Kitab Sunan Ibnu Majah terdapat tambahan berikut :

ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ.
“kemudian engkau mintalah hajat dalam urusan dunia dan akhiratmu sebagaimana yang dikehendaki. Maka sesungguhnya Allah akan menentukannya!” [Sunan Ibnu Majah, juz 4, hal. 295]

Adapun sumber solat hajat 12 rakaat itu dapatlah dilihat pada kitab Ihya’ Ulumuddin :

الثامنة صلاة الحاجة فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه إلى أمر تعذر عليه فليصل هذه الصلاة فقد روي عن وهيب بن الورد أنه قال: إن من الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد فإذا فرغ خر ساجداً ثم قال " سبحان الذي لبس العز وقال به سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المن والفضل سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وعلى آل محمد " ثم يسال حاجته التي لا معصية فيها فيجاب إن شاء الله عز وجل. قال وهيب: بلغنا أنه كان يقال: لا تعلموها لسفهائكم فيتعاونون بها على معصية الله عز وجل.
"Ke lapan adalah Solat hajat. Maka barang siapa yang disempitkan oleh sesuatu persoalan atau terkena sesuatu keperluan dalam kebaikan agamanya dan dunianya kepada suatu perkara yang sulit bagi melakukannya, hendaklah ia sembahyang akan ini sembahyang. Maka sesungguhnya telah diriwayatkan dari Wuhaib bin al-Wardi bahawasanya beliau bersabda:

Sesungguhnya sebahagian daripada doa yang tidak ditolak lagi, bahawa bersembahyang seorang hamba Allah sebanyak 12 rakaat, di mana ia membaca dalam tiap raka’atnya akan surah al-Faatihah, ayat kursyi dan Surah Qul Huwallahu Ahad, maka apabila ia telah selesai, turunlah ia sujud, kemudian dikatannya : Maha Suci Tuhan yang berpakaian dengan pakaian kemuliaan dan tertentu dengan-Nya. Maha Suci Tuhan yang berkasih sayang dengan kemuliaan-Nya dan bermurah dengan dia. Maha Suci Tuhan yang menghabiskan tiap sesuatu dengan pengetahuan-Nya. Maha Suci Tuhan yang tidak sepatutnya bertasbih melainkan hanya kepada-Nya. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kurniaan dan kelebihan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kehebatan dan kemurahan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Aku bermohon kepada-Mu, dengan daerah-daerah kemuliaan dari Arasy-Mu, dan puncak rahmat dari kitab-Mu, dan dengan nama-Mu yang Agung, dan kekayaan-Mu yang Tinggi, dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna yang merata, yang tidak dapat melampauinya oleh orang yang baik, dan orang yang jahat.

Bahawa engkau limpahkan selawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad saw. Kemudian engkau pohonkan hajatmu, yang tiada mengandung di dalamnya suatu kedurhakaan. Maka diterima InsyaAllah Azza wa Jalla. Kata Wuhaib, telah sampai kepada kami bahawasanya ada dikatakan : Jangan kamu ajarkan kaifiat ini kepada orang-orang bodoh, supaya jangan mereka ambil pertolongan dengannya atas bermaksiat kepada Allah.” [Kitab Ihya’ Ulumuddin, Imam Hujjatul Islam Muhammad Abi Hamid a-Ghazali, juz. 1, hal. 273]

والله أعلم.. Demikianlah jawapan ringkas dari saya yang dhoif lagi faqir ini. Semoga ada manfaatnya. Amien..

Pertanyaan 10

Berapa sebenarnya rukun khutbah? Adakah membaca syahadatain termasuk rukun khutbah?
___________
Jawapan 10

Bagi menjawab soalan saudara, suka saya menyatakan sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Matan Safinatun Naja seperti berikut :

(فصل) أركان الخطبتين خمسة: حمد الله فيهما والصلاة على النبي صلى الله علية وسلم فيهما والوصية بالتقوى فيهما وقراءة آية من القرآن في أحداهما والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة .
“(ini suatu fasal) rukun-rukun dua khutbah ini ada lima : iaitu [pertama] memuji Allah swt pada dua khutbah, [kedua] selawat atas Nabi saw pada dua khutbah, [ketiga] berpesan dengan taqwa pada dua khutbah, [keempat] membaca ayat daripada al-Quran pada salah satu daripada dua khutbah, [kelima] berdoa bagi orang mukmin lelaki dan perempuan pada khutbah yang akhir.” [Matnu Safinatun Naja Fi Ilmil Fiqh, Syeikh Salim bin Samir al-Hadhrami, hal. 38]

Terdapat nazam pada menyatakan rukun khutbah demikian sebagaimana berikut :

وقد نظمها بعضهم في قوله:

وخطبة أركانها قد تعلم * * خمس تعد – يا أخي – وتفهم
حمد الاله، والصلاة الثاني * * على نبي جاء بالقرآن
وصية، ثم الدعا للمؤمنين * * وآية من الكتاب المستبين
“ Dan telah menazamkan oleh setengah ulamak akan rukun-rukun khutbah yang lima itu dengan katanya : Dan khutbah, segala rukun-rukunnya telah engkau ketahui lima perkara, wahai saudaraku yang dapat engkau hitung dan memahaminya, memuji Allah yang pertama dan berselawat yang keduanya atas nabi yang membawa al-Quran, ketiganya wasiat, kemudiat keempatnya doa bagi mukmin dan kelimanya membaca ayat dari kitab al-Quran yang nyata.” [Kitab I’anatut Thalibin Juz. 2, hal. 64]

Maka dapat disimpulkan bahawa rukun khutbah itu ada lima, iaitu :

1. memuji Allah swt,
2. selawat atas Nabi saw,
3. berpesan dengan taqwallah,
4. membaca ayat [yang mempunyai makna yang jelas] daripada al-Quran pada salah satu daripada dua khutbah,
5. berdoa bagi orang-orang mukmin pada khutbah yang akhir.

Kesemua rukun-rukun di atas mestilah dibaca atau diucapkan dalam bahasa Arab. Para ulamak menegaskan seperti berikut :

على الخطيب أن يخطب باللغة العربية وإن لم يفهمها الحاضرون. فإن لم يكن ثمة من يعلم العربية , ومض زمن أمكن خلاله تعلمها, أثموا جميعا, ولا جمعة لهم, بل يصلونها ظهرا.
“Khatib hendaklah membaca rukun-rukun khutbah menggunakan bahasa Arab sekalipun tidak difahami jemaah yang hadir. Sekiranya tidak terdapat orang yang mengetahui bahasa Arab sedangkan telah berlalu masa yang memungkinkan seseorang untuk mempelajarinya, maka semuanya berdosa, dan tidak sah jumaatnya, bahkan mereka hendaklah mendirikan solat Zohor.” [al-Fiqhul Manhaji ‘Ala Mazhabil Imam asy-Syafie, Dr Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha & Ali asy-Syarbaji, jil. 1, hal. 207]

Adapun membaca syahadatain, menurut para ulamak hukumnya adalah sunnat sahaja. Dan sah khutbah jumaat tanpa syahadatain.

Mengenai ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abi Hurairah radiyallahu anhu, berkata ia : telah bersabda Rasulullah SAW :

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
“Tiap-tiap khutbah yang tidak ada padanya Syahadat, maka iaitu seperti tangan yang terkena penyakit kusta” (riwayat Abu Daud) [lihat Sunan Abi Daud, Bab Fil Khutbah, juz. 12, hal. 470]
Maka menurut al-‘allamatul ‘Azizi dalam Sirajul Munir, sebagai berikut..

المراد نفى الكمال لانّ الشهادة ليست من اركان الخطبة
“yang dimaksudkan adalah menafikan sempurnanya (bukan sahnya) kerana Syahadat itu bukanlah ia daripada rukun-rukun khutbah” [lihat as-Sirajul Munir, Syarhil Jami’is Shaghir, Imam Ali al-‘Azizi, hal. 81]

والله أعلم.. Demikianlah jawapan ringkas dari saya yang dhoif lagi faqir ini. Semoga ada manfaatnya. Amien..

Umat Islam berarak, bantah filem 'Fitna' di Kedutaan Belanda

KUALA LUMPUR, 4 April (Hrkh) - Umat Islam di Malaysia membantah sekeras-kerasnya tindakan ahli Parlimen Belanda, Geert Wilders yang menerbitkan filem pendek yang menghina kesucian al-Quran dan ajaran Islam itu sendiri.

Ketua Pemuda PAS Pandan,Ustaz Zulkifli berkata, seluruh umat Islam di dunia ini sekali-kali tidak akan meredai tindakan Wilders yang menyalahgunakan toleransi dalam negara.

"Kita mengutuk sekeras-kerasnya penerbitan filem 'Fitna' yang sengaja mengundang kemarahan umat Islam seluruh dunia tanpa mempedulikan perasaan dan sensitiviti penganutnya yang akan mempertahankan agama ini," ujarnya dalam perhimpunan yang diadakan di hadapan Kedutaan Belanda, berhampiran bangunan Ampwalk selepas solat Jumaat petang tadi.

Dalam ucapannya, beliau mengecam tindakan pihak kerajaan Belanda yang tidak sensitif akan perasaan dan prinsip toleransi beragama di negara ini yang telah dimanipulasikan.

Meskipun hanya lebih 200 sahaja yang hadir, namun laungan semangat mereka di tengah gerimis dan siraman hujan yang semakin lebat itu ternyata membakar semangat orang ramai yang lalu lalang sambil memerhatikan gelagat demonstran sambil membunyikan hon sebagai tanda sokongan.

Pengerusi Lajnah Dakwah dan Pembelaan Islam Pemuda PAS Pusat, Ustaz Ridhuan Mohd Nor menyatakan perarakan yang sama juga diadakan oleh pemuda PAS di peringkat negeri seluruh negara.

"Antara tindakan yang drastik kita jalankan ialah memboikot semua produk keluaran Belanda sebagai tanda protes terhadap industri mereka untuk memberi pengajaran mengenai kesalahan yang dilakukan," katanya.

Perarakan aman yang bermula seawal jam 2.15 petang dikawal dengan baik oleh pihak polis dan anggota trafik ibukota sambil diperhatikan oleh anggota unit simpanan persekutuan (FRU) sehingga mereka tiba di bangunan kedutaan tersebut.

Bantahan peserta demonstrasi aman tersebut dirakamkan menerusi poster dan sepanduk yang dipamerkan kepada orang ramai semasa mereka sedang berarak.

Antara sepanduk dan poster tersebut berbunyi, 'jangan hina kesucian Islam', Boikot produk Belanda', Pemuda PAS bantah sekeras-kerasnya penerbitan 'Fitna' dan 'Don't insult Islam'.

Turut berucap di hadapan kedutaan tersebut, Ketua Pemuda PAS Wilayah Persekutuan, Kamaruzzaman Mohamad, dan wakil mahasiswa Islam, Mohamad Syazwan.

Selain itu, ia turut mendapat liputan yang meluas daripada media dalam dan luar negara memandangkan ia adalah inisiatif dibuat pemuda PAS selepas siri perhimpunan dianjurkan pemuda Umno.

"Kita memperjuangkan isu ini bersama semua pihak yang mempunyai hasrat yang sama tanpa mengira perbezaan kaum dan sempadan politik kerana ia adalah tanggungjawab bersama," tegasnya.

Bahkan, pada 30 Mac lalu, Presiden PAS, Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang merakamkan bantahan sekeras-kerasnya terhadap sebuah filem Belanda terbitan Geert Wilders bertajuk 'Fitna' yang jelas memberikan gambaran buruk terhadap Islam dan menghina al Quran serta Nabi Muhammad s.a.w.

Filem tersebut turut menggambarkan Islam sebagai sebuah agama yang ganas, ujarnya dalam satu kenyataan yang disampaikan melalui Setiausaha Akhbarnya, Roslan Shahir Mohd Shahir semalam.

Dalam kenyataan tersebut, beliau merasakan filem yang tidak bertanggungjawab ini akan mencetuskan ketegangan antara masyarakat Islam dan bukan Islam dunia dan dengan itu mengesyorkan agar ianya tidak ditayangkan lagi.

Justeru, beliau menyeru Pertubuhan Persidangan Islam (OIC), negara-negera Islam dan NGO serta badan dan petubuhan Islam lainnya mengenakan tekanan ke atas Belanda agar bertindak terhadap penerbit filem ini dan meyakinkan dunia Islam bahawa tindakan biadap seumpama ini tidak berulang lagi.

Tambahnya, PAS menghormati kebebasan berkarya, namun ia perlu ada had dan batasan, dan dalam hal filem Belanda ini ia ternyata tidak menghormati sensitiviti agama Islam dan penganutnya yang kini merupakan hampir separuh penduduk dunia.

Bantahan yang sama turut disuarakan pada 31 Mac lalu oleh Ketua Pemuda PAS, salahudin Ayub menerusi memorandum yang diserahkan kepada kepada Timbalan Ketua Kaunselor Kehormat, Luc Schillings, Kedutaan Belanda

Dalam memorandum tersebut, jelas Salahudin beliau mendesak kerajaan Belanda menghentikan sebarang bentuk provokasi agar dapat mengekalkan suasana aman dan makmur di seluruh negara.

Katanya, beliau bertanggungjawab untuk menyerahkan memorandum tersebut agar menjadi pengajaran kepada mana-mana pihak kerana tindakan menghina sesuatu agama itu tidak bertamadun serta tidak berbudaya.

Dua hari selepasnya, Exco Pemuda Umno Pusat, Dato' Pirdaus Ismail pula telah mengambil langkah yang sama sebagai tanda bantahan dan protes terhadap kebiadapan Geert Wilders dalam penerbitan filem kontroversi 'Fitna' yang mengundang rasa tidak senang seluruh umat Islam.

Kemudian, Mufti Perak, Dato' Harussani Zakaria pula menggesa para pendakwah Islam agar segera bangkit menjelaskan kekeliruan dalam filem pendek 'Fitna' yang ditayangkan di internet sejak 27 Mac lalu.

"Adalah menjadi tanggungjawab kepada pendakwah Islam untuk menjawab segala fitnah yang telah dilemparkan oleh penerbit filem tersebut, Geert Wilders menerusi internet memandangkan ia kini sedang giat ditayangkan melalui medium tersebut.

"Kita kesal dengan kerajaan Belanda yang membenarkan filem tersebut ditayangkan meskipun kini mereka mahu mengambil tindakan ke atas Geert.

"Kenapa daripada awal mereka tidak mengambil tindakan yakni mengenakan sekatan ? Kenapa dibiarkan juga mereka meneruskannya, sebab itu kita mengambil keputusan untuk memboikot produk Belanda sebagai protes," katanya.

Filem pendek yang mempunyai dua versi ditayangkan selama 16 minit 48 saat dan 10 minit itu memaparkan beberapa potong ayat al-Quran yang menjelaskan mengenai konsep jihad dan peperangan dalam Islam. - mks.

Thursday, April 3, 2008

FITNA : FITNAH KAAFIRUN ATAS ISLAM

FITNA : FITNAH KAAFIRUN ATAS ISLAM

http://tarbiyyahibnumasran.blogspot.com/ dengan keras membantah tindakan Geert Wilders Ahli Parlimen Belanda dan penerbit bagi sebuah filem pendek berjudul “Fitna” yang dengan jelas menghina Islam, menghina kitab suci Islam (al-Quran) dan tidak langsung menghiraukan sensitiviti umat Islam seluruh dunia.

http://tarbiyyahibnumasran.blogspot.com/berpandangan tindakan menyiarkan filem “Fitna” tersebut adalah usaha provokasi untuk mengundang kemarahan umat Islam seluruh dunia. Oleh itu kami juga bertegas supaya penyiaran tersebut ditarik balik di semua media.

http://tarbiyyahibnumasran.blogspot.com/amat mengalu-alukan pandangan asy-Syeikh Dr. Yusof al-Qaradhawi yang mencadangkan 5 tindakan umat Islam seluruh dunia dalam berdepan dengan suasana ini.

Lima hal yang yang digariskan Qaradhawi dan harus dilakukan umat Islam adalah;

الرد الأول: "ينبغي أن يكون علميا بدحض الافتراء على النبي بأنه كان سفاك دماء ورجل نساء". وطالب بأن يكون هذا الرد "بلغات عالمية مختلفة حتى يصل إلى الذين يتطاولون على النبي والذين يجهلون عظمته، وأن يتصدى له علماء على دراية بسيرة النبي وإحاطة بالقضية التي يردون عليها".

Pertama, penolakan. “Menolak pendustaan ke atas Rasulullah saw yang menyebutkan baginda seorang yang haus darah dan seorang haus seks, secara ilmiah. Penolakan ini harus dilakukan secara menyeluruh, hingga sampai kepada orang-orang yang selama ini memiliki imej buruk terhadap Rasulullah dan orang yang tidak tahu akan kemuliaan Rasulullah saw.”

الرد الثانى: "سياسي ويتمثل في أن تقف الدول الإسلامية الكبيرة موقف الرجولة دفاعا عن الإسلام ورسوله".

Kedua, “Melalui kaedah politik, sikap negara-negara Islam besar harus berdiri secara jantan untuk membela Islam dan Rasul-Nya.”

الرد الثالث الذي دعا إليه الشيخ القرضاوي هو "الرد الشعبي بالضغط على الحكومات المسلمة لتقف موقفا صلبا رجوليا إيمانيا يثبت أن أمتنا ما زالت حية ومتلاحمة تغار على مقدساتها".

Ketiga, “Penolakan massa dengan menekan pemerintahan kaum Muslimin untuk memiliki sikap tegas berdasarkan keimanan bahawa umat Islam masih hidup dan masih memiliki kecintaan besar terhadap keyakinannya.”

والرد الرابع الذي نصح به الشيخ القرضاوي هو "الرد الفني والإعلامي"، مبينا "أهمية الأعمال الدرامية كالأفلام والمسلسلات في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام".

Keempat, Qaradhawi menyerukan agar ada penolakan di lapangan seni dan budaya. Beliau menerangkan upaya itu misalnya, drama, filem atau drama bersiri untuk meluruskan imej yang selama ini tertutup dari Islam.

أما الرد الخامس الذي طالب به فيتمثل في "المقاطعة الاقتصادية لبضائع الدول التي تسمح لرعاياها بالتطاول على المقدسات الإسلامية". ووصف المقاطعة بأنها "سلاح يوجع القوم".

Kelima, “Pemboikotan ekonomi terhadap negara-negara yang mengizinkan penduduknya mencederai kesucian Islam. Pemboikotan ini adalah senjata yang mampu menyakitkan suatu negara.”
Umat Islam mestilah bangkit dan sedar bahawa agama mereka sedang diperhinakan oleh musuh-musuh Islam. Ayoh bergabung bersama Jamaah Islamiyyah dalam mempertahankan agama Islam yang suci ini.

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahil hamd..

ibnumasran al-banjari
25 Rabi'ul Awal 1429H

Tuesday, April 1, 2008

Jadual Kuliah di Madrasah an-Nuur.. semua dijemput hadir

sila klik jadual untuk lihat dengan jelas